امكان فعال سازي portocol امن اس اس ال به مجموعه سايت هاي انديشكده اضافه شد.