جهت رفاه حال دبيران بخش جديدي به آزمون آنلاين تشريحي اضافه شده است، كه دبيران مي توانند برگه هاي ارسالي دانش آموزان را با حركت ماوس روي برگه ها تصحيح و بارم بندي را انجام دهند.