اضافه شدن، تفكيك ليست پاسخ دهندگان در آزمون آنلاين از ليست كساني كه هنوز پاسخهايشان را ارسال نكرده اند.