امكان، دريافت و مشاهده تمام پاسخ نامه هاي تشريحي شركت كنندگان در يك فايل