اضافه شدن ساعت و دقيقه و همچنين افزايش تعداد تصاوير ارسالي در بخش تكاليف توسط دانش آموزان