بنا به درخواست مدارس اضافه شدن موضوعاتي با عنوان؛ وضعيت جسمي و حركتي و  اختلالات حركتي و كلامي  به بخش پيش ثبت.