اضافه شدن امكاناتي نظير ( چرخش، عكس هاي ارسالي دانش آموزان و همچنين ويرايش نمره در صفحه مشاهده پاسخ ها ) در آزمون هاي آنلاين تشريحي