اضافه شدن بازخورد پس از تصحيح در بخش آزمون تشريحي؛ كه اين امكان را ايجاد ميكند بعد از تصحيح برگه توسط دبير دانش آموز بتواند برگه تصحيح شده يا فقط نمره را ببيند.