در صورت استفاده از قالب هاي تمام صفحه اسلايد تصاوير روز ، اسلايد تصاوير امكانات و يا تصاوير مناسبت روز بصورت چند تصوير متصل به هم و چرخشي نمايش داده مي شوند.