امكان تفكيك دانش آموز در قسمت تكاليف؛ با توجه به اين امكان هنگام اضافه كردن تكليف مي توان آن را محدود براي برخي از دانش آموزان كرد.