اين امكان را مي دهد كه براي هر سوال ضريبي از يك تا چهار را درنظر گرفت، و يا براي هر درس يا حتي هر سوال وزن بيشتري را لحاظ كرد.