امكان بارگزاري فايل ضميمه توسط كاربران و همچنين ويرايش اطلاعات در بخش همكاري.