امكان تعيين محاسبه زمان آزمون از ابتداي آزمون؛ مثلا اگر دانش آموز ده دقيقه ديرتر از زمان شروع آزمون وارد شود، زمان آزمون ده دقيقه كمتر محاسبه خواهد شد.