امكان مخفي كردن برخي از منو ها در پنل دانش آموز از جهت ديده نشدن مطالب براي دانش آموز خاص.