به درخواست مدارس اخبار صفحه نخست به پنل گروه ها، توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شد.