اضافه شدن؛ امكان انتخاب تعدادي از دانش آموزان در برگزاري آزمون هاي آنلاين تستي و تشريحي .