بنا به درخواست مدارس، مليت به قسمت هاي مختلف از جمله افزودن يا ويرايش اطلاعات دانش آموز توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شد.