اضافه شدن امكان انتخاب تاريخ مصاحبه حضوري در بخش پيش ثبت نام توسط تيم برنامه نويسي انديشكده .