اضافه شدن قالب رزمي به قالب هاي ورزشي، قالب اداري به قالب هاي كلاسيك و همچنين قالب عيد مبعث به قالب خاي مناسبتي توسط تيم پشتيباني انديشكده.