امكان مشاهده تمام قالب ها به همان صورت كه در صفحه كامپيوتر يا تبلت ديده مي شود.