امكان آرشيو كردن همكاران قديم و داشتن يك بانك اطلاعات از اشخاصي كه از ليست همكاران حذف شده اند.