خوشبختانه جزوه مديريت سايت مدرسه بعد از تغييرات بسياری که روی سيستم رايامدرسه انجام شد، به روز گرديد. برای دريافت آن به بخش پيامهای ارسالی سايت خود مراجعه کنيد.