امکانات زير به محصول رايا مدرسه اضافه شد:

از اين پس می توانيد به تمامی اعضای کادر اداری، کادر آموزشی و مسولين گروههای تحقيق و پژوهش پيامی را به يکباره ارسال کنيد. برای اين منظور به بخش پيامها در مديريت سايت مراجعه کنيد.