انديشکده اينترنتی خرسند است  که به اطلاع کاربران سيستم رايامدرسه برساند که سايتهای مدارس به سرور جديدتر و قدرتمندتری در مقايسه با سرور قبلی انتقال داده شدند.