امکانات زير به سايت رايامدرسه اضافه شد.

  • از اين پس در صفحه کارنامه ها امکان حذف نمرات ماهانه يا توصيفی وجود دارد.
  • لينک تنظيم لوگوی کارنامه و تنظيمات کارنامه توصيفی در صفحه کارنامه ها قرار گرفت.