از اين پس کاربران رايا مدرسه می توانند از طريق بخش مديريت سايت، نمرات ماهانه و توصيفی را وارد کنند و لزوما نبايد از سمت پورتال معلمان باشد.