امکانات زير به محصول رايا مدرسه اضافه شد.

1- آرشيو اطلاعات شماره تلفن محل کار پدر و مادر دانش آموزان

2- آرشيو اطلاعات  تلفن، موبايل، آدرس و آدرس ايميل اعضای کادر اداری، کادر آموزشی و اعضای انجمن اوليا مربيان

3- امکان چاپ کارت برای مسولين گروهها و معلمين

4- دريافت فايل excel اطلاعات کادر اداری، کادر آموزشی و اعضای انجمن اوليا مربيان