قالبهای جديد مذهبی 4 و ستاره طراحی شدند. اميدواريم مورد پسند کاربران رایامدرسه قرار گيرند.