با سلام

امکان جديدی به محصول رايامدرسه اضافه شد. از اين پس مديران سايت می توانند پيامهای ارسال شده به مديران گروههای آموزشی - پژوهشی را در بخش پيامهای مديريت سايت مدرسه يا مجتمع مشاهده و در صورت نياز از همانجا پاک کنند.

اميدواريم اين امکان جديد گامی در جهت تسهيل کار با محصول رايامدرسه باشد.