امکانی به محصول رايامدرسه اضافه شد.

از اين پس کاربران رايامدرسه می توانند هنگام وارد کردن نمرات توصيفی، يک نمره را به تمامی دانش آموزان اختصاص بدهند.