امکان جديدی به محصول رايامدرسه اضافه شد.


از اين پس کاربران رايا مدرسه می توانند در هنگام چاپ کارنامه ها (سالانه، ماهانه و ...) تعيين کنند که آيا رتبه در کلاس و پايه برای درسها و معدل نمايش داده شود يا فقط برای درسها نمايش داده شود.