امکان جديدی به محصول رايامدرسه اضافه شد.

از اين پس در محصول رايامدرسه در فرم پيش ثبت نام موضوعات آدرس پست الکترونيک پدر و  آدرس پست الکترونيک مادر هم اضافه شدند.