با سلام

قالب جديد درس فيزيك بارگذاري شد كه مي توان اين قالب را از بخش قالبهاي آموزشي دريافت كرد.