با سلام

يكي از درخواستها و پيشنهادها امكان اختصاص قالب به سايت گروهها بود. خوشبختانه الان گروهها مي توانند از ميان قالبهاي آموزشي قالبي را براي خود انتخاب كنند.