بنا به درخواست بسياري ار مدارس، بخش ليست نمره معلم به سيستم مديريت رايامدرسه اضافه شد.