اضافه شدن بخش تاريخ و ساعت به جدولهاي سمت راست و چپ صفحه نخست سايت در محصول رايامدرسه اضافه شد.