امكانات جديدي به محصول رايامدرسه اضافه شد. از اين پس در كارنامه هاي جامع نمودار درصد قبولي درسها هم نمايش داده مي شود. همچنين در بخش گروهها، امكان انتخاب قالبهاي كلاسيك و استاندارد هم فراهم شد.