قسمت نمايش وضعيت آب و هوا به سيستم رايامدرسه اضافه شد.