بنا به درخواست تعدادي از مدارس، امكانات و موضوعات جديدي يه بخش پيش ثبت نام اضافه شد.