خرسنديم به اطلاع برسانيم كه تقريبا تمامي سايتها به سرورهاي پرقدرت ابري جديدي انتقال يافتند. اين انتقال در مدت يك سال و نيم برنامه ريزي شده بود.