امكان امنيتي جديدي به محصول رايامدرسه براي كنترل بيشتر نمايش آلبوم عكسها و گالريها اضافه شد.