امكان حديد جعبه آمار بازديدكنندگان توسط تيم برنامه نويسي طراحي شد كهآمار بازديدكنندگان را با جزئيات نمايش روز و ديروز و اين هفته و .... نمايش ميدهد.