خرسنديم به اطلاع برسانيم كه پس از هفته ها برنامه نويسي و آماده سازي مقدمات، امكان جديدي به سيستم اضافه شد. از اين پس براي تمام خبرها، مطالب فوق برنامه، مطالب نشريه ها، خبرها و مطالب گروهها، و اخبار انجمن اوليا شمارنده اي اضافه شده كه نشان ميدهد چند نفر تا كنون از آن مطلب بازديد كرده اند.