خرسنديم به اطلاع برسانيم كه امكان كاربردي جديدي به محصول رايامدرسه افزوده شد. از اين پس اگر كاربري فرم پيش ثبت نام را پر كند يا فرم دعوت به همكاري را پر كند، در هنگام ورود به بخش مديريت سايت، پيامي مبني بر اينكه پيش ثبت نام يا تقاضاي دعوت به همكاري جديدي ارسال شده، نمايش داده خواهد شد.