ابزار جديد اخبار كودك و نوجوانبه مجموعه ابزار ستونهاي سمت راست و چپ سايت اضافه شد كه به صورت خودكار جديدترين خبرهاي مربوط به كودك و نوجوان را در سايت شما نشان ميدهد.