ابزار جديد جستجوي گوگل به مجموعه ابزار ستونهاي سمت چپ و راست سايت رايامدرسه اضافه شد.