ابزار جديد اخبار ورزشي به مجموعه ابزار ستونهاي سمت راست و چپ سايت اضافه شد كه به صورت خودكار جديدترين خبرهاي ورزشي را در سايت شما نشان ميدهد.