خرسنديم به اطلاع برسانيم كه تغييراتي در نمايش نمودارهاي بخشهاي مختلف مديريت رايامدرسه انجام شده كه در يك نگاه بتوان اطلاعات جامعي از وضعيت نمره ها  كلاس و .... بدست آورد.