ابزار جديد اخبار جديد فن آوري به مجموعه ابزار ستونهاي سمت راست و چپ سايت اضافه شد كه به صورت خودكار جديدترين خبرهاي فن آوري و تكنولوژي را در سايت شما نشان ميدهد.