بنابردرخواست برخي از مدارس، امكان دريافت فيد (rss) جديدترين خبرها در سايت رايامدرسه اضافه شد. لينك آن هم در سمت چپ منو در سمت سايت كاربر وجود دارد.